Všeobecné obchodní podmínky

I.    Úvodní ustanovení

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují právní vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy (dále také jen „smlouva“), kdy na jedné straně vystupuje obchodní společnost

C.S.G. SOFTWARE GROUP LIMITED
se sídlem Kleomenous 1, AKRITAS TOWER OFFICE 603, P.C. 1060, Nicosia, Kyperská republika
reg. č. HE 184155
podnikající prostřednictvím organizační složky
C.S.G. SOFTWARE GROUP LIMITED – organizační složka
se sídlem Kaštanová 64, 620 00 Brno, Česká republika
IČ: 277 413 62
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. A 19971
kontaktní e-mail: servis@kajot.cz , tel: +420 515 535 102
jako prodávající (dále jen „prodávající“), a na straně druhé vystupuje podnikající fyzická nebo právnická osoba (dále jen „kupující“).

1.2.    Tyto OP se použijí na kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, který je dostupný na internetové adrese https://eshop.kajot.cz (dále jen „e-shop“). Na smluvní vztahy uzavřené prodávajícím nikoliv prostřednictvím tohoto internetového obchodu se tyto OP nepoužijí. E-shop není určen pro spotřebitele ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a uzavření smlouvy ve smyslu těchto obchodních podmínek s osobou, která je spotřebitelem, je vyloučeno.

1.3.    Účelem těchto OP je stanovení právního rámce uzavírané kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Tyto OP mají přednost před dispozitivními ustanoveními právního řádu. Pokud dojde k individuální domluvě mezi prodávajícím a kupujícím, má tato domluva přednost před těmito OP. V otázkách neupravených v rámci individuální dohody a OP se užijí obecně závazné právní předpisy České republiky, zejména pak zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na konkrétní kupní smlouvy se aplikují právní předpisy a OP ve znění účinném k okamžiku uzavření kupní smlouvy.

II.    Uzavření smlouvy

2.1.    Umístění zboží na e-shop společně s cenou není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. občanského zákoníku. Návrhem na uzavření smlouvy je objednávka odeslaná kupujícím. Smlouva vzniká až v okamžiku, kdy prodávající potvrdí kupujícímu uzavření smlouvy formou e-mailu.

2.2.    Prodávající je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit do uplynutí dodací lhůty dle čl. V. těchto podmínek v případě vyčerpání zásob či ztráty schopnosti podnikatele plnit. V takovém případě prodávající informuje kupujícího o odstoupení co možná nejdříve. V případě odstoupení prodávajícího dle tohoto odstavce nemá kupující právo na náhradu škody či jakékoliv jiné peněžité plnění.

2.3.    Uzavřením smlouvy kupující stvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s popisem zboží, jeho cenou i vlastnostmi a se zněním těchto OP, a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

III.    Obsah smlouvy

3.1.    Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží, které je předmětem uzavřené kupní smlouvy (tedy které bylo prodávajícím kupujícímu potvrzeno), a to za cenu ve smlouvě (potvrzené objednávce) uvedenou. Současně se prodávající zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít, přijmout do svého vlastnictví a uhradit řádně a včas kupní cenu.

3.2.    Prodávající splní svou povinnost odevzdat zboží kupujícímu
a)    v případě, že je zboží zasíláno, odevzdáním prvnímu dopravci k přepravě,
b)    v případě osobního převzetí zboží jeho faktickým předáním kupujícímu,
Okamžikem odevzdání zboží kupujícímu přechází také nebezpečí škody na zboží.

3.3.    Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží; pokud k okamžiku převzetí zboží toto nebylo zcela zaplaceno, pak teprve okamžiku úplného uhrazení kupní ceny.

IV.    Odpovědnost za vady

4.1.    Prodávající odpovídá podnikateli pouze za vady, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na podnikatele, byť by se tyto vady projevily později. Prodávající odpovídá také za vady, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, pokud jsou způsobeny porušením povinností prodávajícího. Prodávající odpovídá za faktické i právní vady zboží.

4.2.    V případě existence vady, za kterou prodávající odpovídá, má kupující právo na odstranění vady. Prodávající může dle vlastního rozhodnutí provést odstranění vady opravou nebo výměnou zboží za nové. V případě, že je vada neodstranitelná, ale zboží je možné i přes tuto vadu používat k jeho běžnému účelu, má kupující právo na slevu z kupní ceny. V případě, že je vada neodstranitelná a zboží není možné pro tuto vadu používat k jeho běžnému účelu, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

4.3.    Podmínkou pro zachování práv z vad je prohlídka zboží kupujícím bezodkladně po převzetí zboží. Další podmínkou je uplatnění reklamace u prodávajícího, a to písemnou formou, přičemž písemná forma je zachována i při použití e-mailu. Uplatnění reklamace musí být prodávajícímu doručeno nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí zboží. Současně s uplatněním reklamace, nebo bezodkladně po něm, sdělí kupující, jaké právo z odpovědnosti za vady uplatňuje. Po uplatnění reklamace je kupující povinen na vlastní náklady doručit reklamované zboží do sídla organizační složky prodávajícího, a to nejpozději 14. den po uplatnění reklamace, v opačném případě práva z vad zanikají.

4.4.    Záruka za jakost se nesjednává ani neposkytuje, a to ani v případě, že je záruční doba uvedena na obalu zboží, reklamě či jinde.

V.    Platební a dodací podmínky

5.1.    Kupující je povinen uhradit kupní cenu uvedenou v objednávce řádně a včas, a to způsobem podle své volby učiněné při odesílání objednávky. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny je prodávající oprávněn od uzavřené smlouvy bez dalšího odstoupit.

5.2.    V cenách zboží nejsou zahrnuty náklady na platbu a dopravu. Náklady na platbu a dopravu jsou uvedeny u volby jednotlivých způsobů platby a dopravy při procesu zadávání objednávky v e-shopu.

5.3.    Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží tím způsobem dopravy, který si kupující zvolil při objednávce. Pokud není při objednávce uvedeno jinak, je dodací lhůta 30 dnů ode dne zaplacení zboží. U zboží, které je skladem, je povinen prodávající dodat zboží v dodací lhůtě, která bude uvedena u konkrétního způsobu dopravy. U zboží, které skladem není, kontaktuje prodávající kupujícího a sdělí mu předpokládaný termín dodání zboží. Pokud předmětem uzavřené kupní smlouvy bude zboží, které je skladem, i zboží, které skladem není, může kupující požádat prodávajícího o zaslání zboží, které je skladem. V takovém případě nese kupující z toho plynoucí zvýšené náklady, především na dopravu.

VI.    Další ustanovení

6.1.    Dostane-li se kterákoliv smluvní strana do prodlení s úhradou svého peněžitého závazku, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů.

6.2.    V případě, že kupující nepřevezme zaslané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu všechny z toho vzniklé náklady.

6.3.    V případě nezdařeného pokusu o doručení zboží či v případě nevyzvednutí zboží při osobním převzetí se prodávající pokusí kontaktovat kupujícího za účelem dohody o způsobu doručení zboží. Pokud bude kupující nekontaktní po dobu 7 dnů či nebude poskytovat dostatečnou součinnost, je tím založeno právo prodávajícího odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.

6.4.    Prodávající tímto informuje kupujícího, že uzavření kupní smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu k zajištění účelu evidence uzavřených kupních smluv a závazků z nich plynoucích. Prodávající je povinen uchovávat poskytnuté osobní údaje s náležitou péčí.

VII.    Závěrečná ustanovení

7.1.    Veškeré spory vzniklé ze smlouvy budou, nedojde-li k jiné dohodě smluvních stan, rozhodnuty místně, věcně a funkčně příslušnými soudy České republiky. Místní příslušnost se řídí sídlem organizační složky prodávajícího.

7.2.    Tyto OP v celém rozsahu vylučují užití obchodních podmínek kupujícího.

7.3.    Prodávající si vyhrazuje právo tyto OP kdykoliv změnit. Tím však nejsou dotčeny již uzavřené smlouvy, přičemž obsah práv a povinností stran je daný vždy obsahem těchto obchodních podmínek ve verzi účinné v okamžiku uzavření smlouvy.

7.4.    Tyto OP nabývají účinnosti dne 15.3.2016